Make your own free website on Tripod.com

בהזה ךסמ סקט
25/10/99

עצבמל םינש שמח אולמב
ןועובש ורבח ,"בהזה ךסמ"
ירודישו סולפ יאנפ היזיוולטה
.המבה לע סקטה תא ולעהו תשר
תירוגטקב תדמעומ התייה תרפא
תחצנמה .םידלי תוינכות יחנמ
תרפא .רהוז רב לעי התייה
,לעי ירחא ,יעיברה םוקמל העיגה
רבוסס ליגו יאני לכימ

להקב

סרפ תא ושיגה לטו תרפא
וב ,חוריאה תוינכות יחנמ
דיפל ריאי הכז

,השנמ דדוע ,ןטייר תרפא
ירסומ לט ,ןירובד הנד
ורש ןוריחא תאילו
םידלי יריש תזורחמ
"לוקתב" תלהקמ ידלי יווילב