Make your own free website on Tripod.com

הנושאר הבהא


רעונל בירעמ
שטיוד סדה נ"כ תאמ

,ידוסיה רפסה-תיב תפוקת לכ ךשמב יתבהא ותואש ןושארה דליה םע יתדמל"
והשמ יתוא לואשל הצר אוה .התיבה יתוא הוויל אוה 'ו התיכב קר לבא
ינפל דועו ,תורבח יל עיצהל דמוע אוהש החוטב יתייה .םגמגל ליחתהו
ןווכתה תמאב אוה םא תעדוי אל ינא םויה דע .'ןכ' ול יתרמא ,לאש אוהש
."...תורבח יל עיצהל