Make your own free website on Tripod.com

תפפועמה התיכהםוי היה הז
לש ןושארה םירודישה
תפפועמה התיכה
1997 תנשב

םוי םג היה הז
לש ןושארה םירודישה
רהוז-רב לעי
עיבג .םידליה ץורעב
לעיו םלענ סוטשש
ותוא האצמ

עיבגהשכ וישכעו
תא ליחתהל רשפא ,ונשי
ןימי לגרב הנשה