Make your own free website on Tripod.com

תוניינעמ תודבוע

יתפרצ :שובל ןונגס
םיגלטסונ ,םעפ לש םייזעולו םיירבע םיריש :הקיזומ
םיגרוח םיחא 7 + תיבב םיחא ינש :החפשמ ירשק
!יתיאר וליפא ,שיש חטב :םימבע
לוחכ - יכה לבא ,הנועב יולת :עבצ
?הז המ :םיבשחמ
יתבהא :רפס תיב
םהילא ישגר רשק םוש יל ןיא :םירואזוניד
ילגנאה עוצפה :טרס
הננב תוריפ ץימ :הקשמ
הנטק הדלי בוש תויהל :ןידאלא לש דשהמ השקב
דלוקוש יצופצפ םע לינו :הדילג
ילש ברעה תחורא תא ,ןכ :היזיוולטה לומ תלכוא
ותוא םיגישמ ףוסב - וילע םימחלנו והשמב םינימאמ םא :המסיס
39 :םיילענ תדימ
עובשב םיימעפ רשוכ ןוכמב תנמאתמ ,הלועמ רשוכב ינא :טרופס
'וכו ,החפשמב ,שיבכב ,תומילא :ןבצעמ
םיבהואמ םישנא תוארל :םויה תא יל השוע
םירפס אורקל :ביבחת
ימצעל חולסל תעדל :ימצעב תונשל הצור יתייה

יתנקיתש החפשמה ירשקמ ץוח ,1997-1998 םידליה ץורע ןמויב ועיפוה ולאה תודבועה***תופסונ תודבוע

1.75 :הבוג

איג תא םלגמה רורד ךורב אוה תרפא לש םיגרוחה םיחאה דחא
'ג ביבא תמרב

ןוימדה ללגב "תיתימאה סיול" ארקנש םידליה ץורעב הניפ התייה תרפאל
"קראלקו סיול"ב סיול תא המליגש ר'צאה ירט ןיבל הניב שיש

ומשש לודג חא הל שי .םידלי השולש ךותמ היינשה איה תרפא
החפשמב דלי לכ ,בל םתמשש יפכ .לאפר דעלג ומשש ןטק חאו השמ ןנור
אוה אלמה המשש ךכ ,הנוי - התבס םש לע הארקנ תרפא .תומש ינש לביק
הילע הבוהאה היחה םג איה הנויה .ןטייר הנוי תרפא

קלח החקל תרפא הב "לוטסמה לותחה" תקהל לש םיפסונ םירבח
ןורודו ידד ויה

הלש רבח היה הטיר לש טסירטיגה ,רואנ

.ןיעב הציב הל וקרז יתעבג ילייח םורד דוקיפ תקהלב התייה תרפאשכ
לש ןוויכב רתוי ויה םילייחה וליאו םיינופצ םיריש םע האב הקהלה
!!!קתור דודגה .תיחרזמ הקיזומ

אוה הנטק התייה איהשכ .םיה ליחב הנשמ ףולא היה תרפא לש אבא
םיה ליח לש םיסרוק םויסל התוא חקל

,הלש אבא לש הריפו הלש קייקנפ ,הלש אתבס לש אלוממ לפלפ :בוהא לכאמ
תופירחו תונטק תוקורי תוירכוס
ןורשה תמרב םירימא :ידוסי רפס תיב
תיגולויב המגמ גרבנטור :ןוכית רפס תיב
ירימו יבא :םירוה
רבכע-רופא עבצ 306 ו'גפ :בכר
רבילוג םשב שריחו ןבל לותח :רבעשל תיב תייח
הילויו ואימור םשב םיכות גוז :תיב תייח
רטסופ ידו'ג :הבוהא תינקחש
קורי םוח :םייניע עבצ
םוחש :יעבט רעיש עבצ


השקבב ,ףיסוהל םיפסונ םיטרפ שי והשימל םא***
יל ובתכת