Make your own free website on Tripod.com

ילש םייניע
4/12/99

הכונחה גח יגהנממ דחא
רמזה תוזחמ תויהל ךפה לארשיב
חריא גחה דובכל .גחב םיצרש
יתנו ןטייר תרפא תא לט ןתנוי
(הנטקה םיה תב יבכוכ) ץיבר
הזרוטק לארשיו השנמ דדוע לומ
(םוי םינומשב םלועל ביבסמ יבכוכ)
"ילש םייניע" ותינכותבלארשיו דדוע תא וחצינ יתנו תרפא
אסרוכב וכז םה .אבה בלשל ולעו
ףסכה תא ומרתו היזיוולטב הייפצל
י"לא תדוגאל