Make your own free website on Tripod.com

םימדוק םירקס תואצות

תרפא התחנה התוא ,רודיש תעוצר וזיא
?םתבהא יכה ,םידליה ץורע תרגסמב
תפפועמה התיכה 10.9 %
םיניינעה זכרמ 15.9 %
חרופ רודכ 23.4 %
טנגמה 50 %

?םתבהא יכה ,העיפוה תרפא םהב ,םיעפומהמ הזיא
העתפה תביסמ 7.2 %
המבה לע וגוה 9 %
1997 לגיטספ 9 %
תומולחה לש תרפא 18.1 %
הנטקה םיה תב 27.2 %
1998 לגיטספ 29 %