לולאב םימי העבש
8/9/99
Make your own free website on Tripod.com

תיטנדוטס ,(ןטייר תרפא) ימענ
(יונ השנמ) ידודל האושנ ,היגולוכיספל
םדלי תא םיקלוח םיינשהו
תרבחתמ ימענ .(רצילופ ןדרי) ןועדיג
ןאכמו (ןומצע תנע) יתור התרומל
הלילעה תלגלגתמ

,יאבצה ותוריש ךלהמב
תא גגושב ידוד גרה
(יתור לש הלעב) ודקפמ
זאמ דוסה לע רמוש אוהו

הליג ידודש רחאל
ןיבש שדחה רשקה לע
ליחתה אוה ,יתורו ימענ
ימענ .ימענמ קחרתהל
הרושכ אל והשמש השח
ידוד לא תונפל הטילחמו
ומולשל לואשלו

התיבה רזח ידוד
עמשו ותדובע םוימ
יתור לש הלוק תא
ןמ טלמנ אוה .רצחהמ
.ותינוכמל רזחו םוקמה
שערה תא ועמש ימענו יתור
תא קודבל השגינ ימענ ןכלו
הניחבה איה .שחרתמה
ותינוכמב בשיש ,ידודב
וילא השגינו

הביסמל ונמזוה ידודו ימענ
,ידוד .ידוד לש ורבח לש
אוביש הל חיטבהש
.רחיא ,התוא ףוסאל
םוקמה תא הבזע ימענ
תנבצועמו תסעוכ

תא התליג ימענ
ידוד לש םיכמסמה
תמאה לכ תא התליגו
.ארונה הרקמה לע

םוי קר רזח ידוד
הניבהש ,ימענ .תרחמל
הלילה תא הליב ידודש
,יתור לש התרידב
הלאשו וילא התנפ
"?בזוע התא"
,התלאשל בישהש ,ידוד
"יטילחת תא םא קר" :רמא
הניצסה התייה תאז)
(טרסב תרפא לש הנורחאה