Make your own free website on Tripod.com

תחקול ינאש םירבדה תרשע
אבה ףלאל הזה ףלאהמ יתיא

2000 ןמויוי
םידליה ץורע לש ימשירה ןמויה
1999/2000 ס"שת

ילש אתבס לש אתבסמ יתלביקש תעבט .1
ירובע תלמסמ איה .עבצאהמ התוא הדירומ אל םעפ ףא ינא יכ
לכש ללגב ילוא ,הילא תרבוחמ ארונ ינאו תלשושה תויכשמה תא
.םשמ התוא דירוהל ידכ ןובסו םירק םימב דיה תא ףוטשל הכירצ ינא םעפ

רקובב תבש לש םילויטה .2
.ץראב םילויטל החפשמה םע יתעסנ ,תבש לכ ,הנטק יתייהשכ
תומחלמ םילהנמו ("םב יטב יטב") וטואב םיריש םירש ונייה
םינטק םיבירו ("?הבמבה תיקש תא קיזחהל הצור ימ") תונטק
.דחיב לש הריווא התייה ,רוציקב (?עצמאב בשוי אל ימ)

ילש אתבס לש תיבהמ תיפכה .3
לכ ינפל יתדמע .6 תב ךרעב יתייהשכ ,ילש ןושארה ןופורקימה
,תרפא" :יתוא ולאש םלוכ .לביטספה יטיהל בטימ תא יתרשו םיבורקה
יעצמא םצעב הזש ןיבה אל דחא ףא "?ינד הצור ?תיפכה םע ןיינעה המ
.םכחותמ הרבגה

חספ רדס .4
ותכלהכ חספ רדס הנש לכ ךרוע היה ,ןטייר השמ ,ל"ז ילש אבס
ינא .הפי ארונ םירשו הדגהה לכ תא םיארוק ונייה .החפשמה לכל
.אבה ףלאב םג "יזוז יירתב אבא ןיבזד" רישל חמשא

'א התיכמ ילש הנושארה תרבחמה .5
ילש אמאש ,"המנ הנד המק הנד" :ומכ םינינפ האלמ תרבחמ
חלצומהו ןושארה הביתכה ןויסינ איה תאזה תרבחמה .תרמוש
הפיאמ יל ריכזמ דימת הז יכ אבה ףלאל הז תא הצור ינא .ילש
םיפתושמ םיווק יל שי :היצרופורפב יתוא ריאשמ הז .יתלחתה
.המנו המק ינא םג .הנד םע

ילש םיחאה לשו ילש םידליה רדחמ חיטשה .6
םיחאה םע ברע לכ וילע יתבשי .םיעוביר םע ןבלו םותכ חיטש
תנייוצמ ינאש יתנבה זא .םיקחשמ ונקחישו ,ןנורו דעלג ,ילש
יתרבצ יכ אבה ףלאל הזה חיטשה לע תפפועתמ ינא .ןורכז יקחשמב
.יקאטב תונוחצנו םיבוט תונורכז ןומה וילע

ילש םינוסיחה סקנפ .7
אבה ףלאלו םייחל תנסוחמ ינאש תמלשומה החכוהה

ילש הנושארה ןורטאיתה תגצה לש רטסופה .8
.עבש ראב ןורטאיתב "תודשב ךלה אוה" ,ילש הנושארה הגתהה
לע תאצמנו תקחשמ ינאש הזל רבעמש ,יתשגרה הנושארה םעפב
,1948 ,הילע יתמלח דימתש הפוקתל ,הרוחא תרזוח ינא ,המבה
.סדרפל וצפק תמאב ,"ירט טוחס ץימ" ורמאשכ ,הנידמה תמקה תפוקת

ילש אמא לש תוציעה .9
המכ ירחא קר הניבמ ינא ןקלח תאש הלש תוציעב םיהדמש המ
ינא .אבה ףלאב ןיבא חטב ינאו יתנבה אל ןיידע ןקלח תא .םינש
,וישכע רק אל ילוא יכ ,רדווס תחקול דימת ינא ,ןכו .ןהל קקדזא
.ךכ רחא רק היהי חטב לבא

ילש אתבס .10
תרמוש איה .ילש הקיחצמ יכהו המכח יכה ,הבוט יכה הרבחה
זא םילגלג שי אתבס וזיאל םא .םלועב יכה יתוא תבהואו ילע
.ילש אתבסל חטב הז