!החושק אמא היהא ינא
Make your own free website on Tripod.com
(31/10/95 ,ונלוכ)

דוע ,היזיוולט תבכוכל הכפה ןטייר תרפאש ינפל דוע
ועיצה ,םידליה ץורעו "םיזובזב" ,"קת קית" ינפל
:הבריס תרפא .לט זרא לש "לגלגה תרענ" תויהל הל
ידעלב ןויארב .םישגהל םיניינעמ רתוי םירבד הל ויה
תויעב לע ,תודלי תומולח לע תרפסמ איה "ונלוכ"ל
דיתעל תוינכותהו החפשמה ,םיחאה לע ,ןובשחב

ןורמ תנע :תאמ

תריחב ,'לזמה לגלג תחנמ' תורחת לע ללכב ובשחש ינפל דוע :פוקס
תחנמ ,23 ,ןטייר תרפאל ונפ ,ןגלבה רתי לכו דיקפתל תודמעומה
אל איה .הבריס תרפא .דיקפתה תא הל ועיצהו קת-קית ןועושעשה
סלזנוג תור לש הכרד הללסנ ךכו ,רגתא לכ תויתוא בוביסב התאר
.הליהתל
ילב םג הילא םיכייחמ םייחהש וניליגו עובשה תרפא תא ונשגפ
,"קת קית" תינכותל םימוליצ ןיב םויה לכ תצצורתמ איה :"לזמה לגלג"
,הכונחב הלעתש השדח הגצהל תורזח ,םידליה ץורעב םימוליצ
תוראשנש תוקד םיעבראב .קחשמ תדמול איה ,הז לכל ףסונבו
...הנשיו תלכוא הארנכ איה ,םוי לכ הל
ריעצהו (26) ןנור לודגה היחא ןיב ,'ץיוודנס תדלי איה תרפא
ופידעה םינבהש וזכ ,"ןב-תב" התיה איה רפס תיבב .(20) דעלג
הינונק לש השגרה יל התיה" :ודחפש ללגב הארנכ ,הידעלב קחשל
,לגרודכב יתוא ופתשיש םהילא תננחתמ יתייה .םינבה דצמ ידגנ
םע םג .יידעלב קחשל ופידעה םה לבא ,תרעושה תויהל יתיצר
."ןזרט ינאש יתבשח .םיצע לע יתספיט דימת ילש תורבחה
?ךלצא ערפתהל ליחתה קחשמה קדייח יתמ
דימת רישל ,ינש דצמ .ןוכית יתמייסשכ ,דואמ רחואמ"
.תרגפמ ומכ הרשו היזיוולטה לומ תדמוע יתייה .יתבהא
עטקה תא םיאור ונחנא םויה דעו ,הז תא טירסה ילש אבא
"...ילע םיטבלתסמו
?תייה הדימלת ןמ הזיא
יכה .הבוט דואמ הדימלת ,תעצוממ תינורש תמר תינונח יתייה"
םיהדמ תודגא רופיס ומכ יל הארנ דימת הז ,הירוטסיה יתבהא
םירוהל ורמא דימת םירוה תופיסאב .יתלבס אל הקיטמתמ .הזכ
,ללכב ,יתצמאתה שממ אל ינא לבא ,'רתוי הלוכי תרפא'ש ילש
יתייהשכ ושרגתה ילש םירוההש הדבועל רושק הזש תבשוח ינא
תרפאש שרודש עשרה תויהל הצר אל םהמ דחא ףא ,12 תב
ךיא םתוא יתישע ינא זא ךירצש ומכ תיב יירועש השעת
."יל קשחתהש
?תויהל תננכתמ תא אמא וזיא זא
ודמליש דאדא ינא .ילש םידליה םע החושק דואמ היהא ינא"
."דחפ םהילע רומשאו ךירצש ומכ
?רפסה תיבמ ךל רוכז דוע המ
תפולא יתייהו טרופס תמגמב יתדמל 'ח התיכב יתייהשכ"
יתבהא דואמ ללכב .(מ"ס 1.55) הבוגל הציפקב ץראה
תרזוח ינא םעפ ידמ .למעתהל הדיפקמ ינא םויה דע ,טרופס
.תגגומתמו ילש תוילדמה תספוקל

תצק הדבע ךכ רחא ,םורד דוקיפ תקהלב תרפא התרש אבצב
הרדסב התייה תינקחשכ הלש הנושארה הדובעה .תינמגודכ
קת קית ,םיזובזב תא התשע ךכ רחא ,3 ץורעב הבהא יקחשמ
.םידליה ץורעו
?םידליה ץורעל ללכב תעגה ךיא
אוה ,הקפה להנמכ םש דבע ילש דידי .דמחנ רופיס הז ,יוא"
יל עיצהו םישדח םיחנמל םישועש דב ינחבמ לע יל רפיס
ןמז יתאצמ אלו הצוחל דואמ יתייה הפוקת התואב .תוסנל
יתוא ונימזה םה רבד לש ופוסב .דבה ינחבמל עיגהל וליפא
תקלד םע יתררועתה רקובבו ,ןפלוא יל וניפ ,דחוימ םויל
,רמגנ הזה סנא'צה םג ,הז והזש החוטב יתייה ,תיארונ םייניע
."יתרבעו יתנחבנ רבד לש ופוסב לבא
לכבו ,דחיב םיכלוה שממ אל תאו הקיטמתמש םדוק תרפיס
...הקיטמתמ הז "קת קית"מ יצח ךרעב תאז
יל שי ותעדלש דימת יל רמוא ,ץעויה ,עבג לאוי .תקדוצ תא"
הרומה ללגב הקיטמתמ תאנוש ינא הארנכ .קירבמ יטמתמ שאר
."ידוסיב יתוא דמילש
?םיפרמ אלש םיצירעממ תלבוס תא םג
תארוק ינא ,החמשב םהל תמתוח ינא .אל ללכב ?תלבוס"
,(תונעל הקיפסמ אל לבא) יל םיחלושש םיבתכמה לכ תא
."דואמ הזמ תינהנ ינאו

הבתכש ,העתפה תביסמ ,השדח הגצה לע וישכע תדבוע תרפא
:השנמ דדועל העתפה תביסמ םצעב איה הגצהה .סאימחנ ינח
הנדב תרזענו ,דדועב תבהואמש הדלי הגצהב תקחשמ ינא"
ידכ דדועל הביסמ תושעל הטילחמש ,תינכדש הדלי ,ןירובד
רהוז-רב לעי ,יאנב ירוא םג ופתתשי הגצהב .וניניב שיגפהל
םילבקמ םידליה הגצהה תליחתב .ןוניו זעוב םירפארה דמצו
ןונכיתב ךרדה לכ ךרואל םיפתוש םהו הביסמל תונמזה
."העתפהבו
?תבהא ,אורקל
םיאצמנ ןיידע םהלש םירפס המכ ועדיי היירפסב םא .ךיא דועו"
."תואקתפרה ירפס יתבהא דוחייב .םלהב ויהי םה ,תיבב ילצא
?ךתוא ןייפאמ יכה המ
ינחבמל םישנא ןימזהל הלוכי ינא .ילש בלה בוטש תבשוח ינא"
הזש רוריבב תעדוי ינאש תורמל ,םהילא תשגינ ימצע ינאש דב
."ינובשח לע תויהל לוכי
?תבהוא תא ,תועתפה
,תוירוקמב יתוא םיעיתפמש תבהוא ינאו ,םיקוניפ תבהוא ינא .אל"
ילש תדלוהה םויב הרבעש הנשב .יתוא ךיבמ דואמ םג הז לבא
הרוחבשכ קחשמ רועיש עצמאב סנכנ אוה .ןציל יל וחלש תורבח
עיגה םואתפו תועמד התיה הלוכ ,רטפנש הלש אבא לע הרפיס
"...רשואמ ןציל
?ךמצעל תחלאמ תא המ
."ןורטאתב קחשלו תרדהנ תינקחש תויהל ,חילצהל"