Make your own free website on Tripod.com

הפקל םיצפוק
תרוסמ בטימכו ,הינש הנועל תרזוח זירפ הפק
,ןבומכו תובהא ,תומרד קיפנהל הכישממ ןובסה תורפוא
םיעלקה ירוחאמ הרקיב רעונל בירעמ תבתכ .םישדח םיבכוכ
השדחה תיראטסה לש התיילע לע תחוודמו הרדסה לש
הפקל וראשת .היטע ילטנ ,הפקה לש

שטיוד סדה נ"כ תאמ

עצמא רבכ ,םילשורי דילש ,ןליא הוונ ינפלואבו ,רקובב עשת קר ,ןושאר םוי
הרדיסה ךותמ דחוימב תשגרמו השק הניצס לע םש םידבוע תועש המכ רבכ .םויה
תא םיאור ,הניצסה תטלקומ וב ןפלואה ךות לא םיסנכנשכ ."זירפ הפק"
בוהצ קיתבו תרהוז הקורי הלמשב השובל (תירמש תא תקחשמש) היטע ילטנ
תא ,דחוימב תרדוהמ הרוחש הלמשב השובל ,(הנד) ןטייר תרפא תא ,הננב
םע יחצנה באפה תאו ליגרכ ,טריש-יטו סני'ג םע ,(באפה לעב) יאנב ירוא
.םירקיה תואקשמה

הביסמ ןיב והשמ ,תיגיגח הניצס םלוצת םעפהש השגרה ונל םינתונ הלא לכ
התוא היצאוטיסהש ןיבהל רשפא דואמ רהמ לבא .ןטק תוצח שגפמל תיטרפ
ןיצקמ םיניצק ינש הב הניצס םימלצמ ,םויה .ןיטולחל הנוש ,םויה םיקחשמ
.םיכרד תנואתב תמ הלעבש ,(ןוירהב תאצמנש) תירמשל םיעידומ ,ריעה
תלוכיהו תושיגרה ,קחשמה רשוכ לבא ,ידמ ךורא אל עטקה לש טירסתה ,םנמא
יפכו ,זוכיר ןומה טלחהב םישרוד הלא לכ - תומדה ךות לא תמאב סנכיהל
,םירפאמ ,תומלצמ ןיב הזכש זוכירל סנכיהל לק שממ אל ,םישחנמ חטב םתאש
.ביבסמ ןומה דועו םיבצינ ,םיאמב ,םינרואת

,תירמש תא תקחשמ ,הרדיסה לש םינקחשה תווצל תפרטצמ הנועהש ,היטע
איה ,"האושנ רבכו ,ךרעב ,21 תב איה תירמש" .באפב השדחה תירצלמה
הבהא םהל התיהו ,14 ליגמ התיה איה ותיאש רבחה םע הנתחתה איה" .תרפסמ
,ןוירהל תסנכנ איה ,הל שיש ידיחיה רבדה אוה ,החפשמ הל ןיא .המיהדמ
."...עודי רבכ ךשמההו

,םצעב ,ןכל .תימוימוי יד תומד איה ,באפה לעב ,קחשמ ינאש תומדה" :יאנב
תריש אוה ,ולשמ קסע ול שי .התוא קחשלו תומדה לא סנכיהל יל השק שממ אל
."תיברק הדיחיב אבצב

לא תשגל ירה ,םירומא םיניצקה ינש .תאזכש הניצס לע דובעל השק דואמ
הברה םע רמאיהל הרומא ,רומאכ ,העדוהה .הלעב תומ לע הל עידוהלו תירמיש
הז ,םייעוצקמ ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םש םלוכש תורמלו .העיגר הברה םע ,שגר
.לוורשהמ תאזכ הניצס איצומ היה אל ,החוטב ינא ,ריג דר'ציר םג .לק אל
תושעיהל ךירצ לכהש םינקחשל ריבסמ ,יאמבה ,ןייטשניבור ןונמא
םיניצקה .תורזחל םישגינ בוש ."טאל ארונ ,תונידעב ארונ ,תוריהזב ארונ"
תודחופמ םינפב תסנכנו ,םתוא תעמוש ילטנ .ילטנ הפיא תרפא תא םילאוש
תלאוש קפס ,תירמש .קחשמב רבודמש רכזיהל השק רבכ ,ןאכמ .רדחל תודעורו
.םימדקתמ םימוליצה טאל טאל ."יתוא תשפחמ תא" תטלופ ,תעבוק קפס
לבא .הפצרה לעש ןבלה ןומיסל קוידב ועיגה אל םש ,ידמ רהמ ורביד ןאכ
.המיהדמ האצותהו .םילדתשמ ,םלוכ ,םלוכ

ררבתמ ,ןטייר .שדח רופיס םג הניצס התואב שממ חתפתהל ליחתמ ,ליבקמב
.הלאשב הרזחש ,יתד תיבמ הרענ - הירורב םצעב איה ,הנועה ונל
קסוע אוהו הנועה יקרפ לע סרפתב אוה ,טאל טאל הנבנ הזה רופיסה" :ןטייר
ירוא לש תיגולותימה תיסקאה םצעב יתייה ינא .הלאשב הרזח לש תולאשב
אל דחא ףאש יתיכיחו ,הלילה עצמאב ,באפב יתעפוה טושפ דחא םוי .יאנב
הזל יתמרג .ייתועורזל ותוא יתרזחהש דיגהל רשפא .ונינשמ ץוח באפב ראשי
וניב ךוסכסל יתמרגו באפה לע תצק םג יתטלתשה ,ולש הרבחהמ דרפיי אוהש
."(ןרוהנייר ןולא קחשמ ותואש) םדא ןיבל

בוט יכה קחשל םיסנמ ,םילדתשמ םלוכ .המיהדמ טסה לע הריוואהש קפס ןיא
.רכינ תווצה ישנא לכ ןיב הלועפה ףותישו ,(םיחילצמ םגו) רשפאש

תבהוא ארונ ינא ,הזמ ץוח .תחא החפשמ ומכ ןאכ ונלוכ וליאכ השיגרמ ינא :היטע
."ותוא קחשל תינהנ דואמו ,דיקפתה תא

ונל שיש םיניוצמה םיאנתהמ הנהנ ינא .טסה לע דובעל הנהנ דואמ ינא" :יאנב
.אלפנה יאמבהמו ותיא דבוע ינאש יעוצקמהו ןיוצמה תווצהמ ,ןליא הוונב ,הפ
שמחב םוקל חונ אל דואמ ,לשמל .םיסונימ תצק קחשמה ןיינעב שי ,תאז תורמל
יתייהו ,קחשל יל ףיכ דואמ .רקובב רשעב םוקל ףידעמ יתייה .םויה ומכ ,רקובב
."םירחאבו הזה םוחתב ,חתפתהלו ךישמהל הצור

הדובעה תא תבהוא ארונ ינא .תווצ הלחא הפ שי .תיפיכ ארונ הדובעה" :ןטייר
תבהוא דואמ דואמ ינא .הקפהה תווצ לכ םע ,ללכבו ,יאמבה םע ,םינקחשה םע
."קחשל

הכיתח דוע ומלצי לכה ירחא ילואו .עטקה לע םירזוח בוש ,וישכע ,םתנבהש ומכו
תיבב ונחנאש .ןימא היהי לכהש .תויועט ילב ,םלשומ היהי לכהש רקיעה .ונממ
,(ןייצל שי ,דואמ רשכומ) והשימ הדב הזה ףרוטמה רופיסה לכ תאש חכשנ
םתא ,היהי דוע הזו .יתימא לכהש םיחוטב תויהל םיכירצ ,ונחנא .חדוקה ושארמ
,3 ץורעב 21:10-ב ןושאר םוי לכב םירדושמ השדחה הנועה יקרפ 13 .וארת
...וספסיפ אל ,םיחוטב תויהל םילוכי םתא ,םה יכ ,וספספת לא קר .ןבומכ


,הנושארה הנועב הפקב רקיב אלש ימל
ןמזה וישכע - םיניינעל סנכיהל הצורו

קינבלכדופ ןור תאמ
םיקבאמה םידמוע הזכרמבש ,תיטמרד תירוקמ הרדס איה "זירפ הפק"
תא אוצמל ןויסינו םויק תומחלמ ,םיככת ,תובהא :םוימויה לא ונלוכ תא םירשוקש
.ומצע רובע הצור דחא לכש הטקשהו הנטקה הניפה

םילעבה איהש ,(ילאירבג םירמ) רתסא לש התומד תדמוע הלילעה זכרמב
תוליכרב ןכדעתהלו תותשל ידכ םלוכ םיעיגמ וילאש קיתו הפק ,"זירפ הפק" לש
תוברתה תקלחמב תדבועש ,(םייהקז יתסא) תירונ ,תונב יתש רתסאל .הנורחאה
תינסייפה איה תירונ .תונמואל הירלג תלעב ,(ןרומ עטנ) ידידו היריעה לש
שא איה ידיד ,התמועל .םידדצה ןיב תסייפמש וז איה רבשמ לכב ,החפשמב
,התב םע דחוימבו ,םלוכ םע םיקבאמל תסנכנ דימתו תטהלתמ
.(ירא ןב לימש) הירא ,הלעב םעו הרשעשפיטה תב ,(רומרמ הנד) ילט

תושחרתמ םיריעצה תולילעו ,"זירפ הפק"ל הרחתמה באפה לעב אוה הירא
ירוא) יתוק וירבח ינשו ,וידר ןרדש ,(ןרוהנייר ןולא) םדא .םש יעבט ןפואב
םהילא תפרטצמו ,הירא רובע םוקמה תא םילהנמ (ןטייר תרפא) הנדו (יאנב
.תרובגתל תירצלמכ באפל תאבומש ,(היטע ילטנ) תירמיש םג הנועה
בהאתהל ךלוה אוה הנועהו ,הפיה ןימה תונב שוביכב רקיעב קוסע םדא
.הרפוא תרמז איהש ,(אריפש רומיל) תרפאב

ךפה ,(ןמדירפ רינ) יקימש הדבועל לגרתהל רתסא הסנמ הפקב הרזחב
"זירפ הפק"ל םורגל דחיב םיסנמ םיינשהו ,קסעל הלש אלמ ףתוש תויהל
יקושו ,(קינבלכדופ ןור) ןב תא איבמ םג יקימ .ןמזה םע המידק תכלל
."זירפ הפק" לש השדחה רוביצ יסחיה תכרעמל (הלוטומ ןורי) םלצה

הקיפסה רבכש ,הלילעה ךותל םכתא סינכהל ידכ קר ,רומאכ הז לכ
םיחיטבמ ךכ - תיחכונה הנועבו ,הנושארה הנועב לתפתהלו ךבתסהל
.םמעשמ היהי אל שממש םיחוטב ויהת ,הקפההמ ונל