Make your own free website on Tripod.com

יד קעוצ רעונה
םימיזגמ ונחנאש ןמיס
31/8/99

המבה לע ולע םיחנמה לכש ינפל
תבחרב םירזופמ ויה םה ,תיזכרמה
תרחא הנחתב דמע דחא לכ .ןיבר רכיכ
.תומילא דגנ האירקה םשל המקוהש
"הראופק"ה תנחתב התייה תרפא

ידכ תיזכרמה המבל ולע םיחנמה
רושעה ריש תא רישל
"םימיזגמ ונחנאש ןמיס"

תוקהלו םירמז ופתתשה עוריאב
(הנוילע הנומת) היאג תקהל ןוגכ
(הנותחת הנומת) בייפ-ייהו

ודקרו ועשעתשה םיחנמה
לש תועפוהה ןמזב םתאנהל
םיחרואה םירמזה

יח רודיש היה הז
22:00 דעו 18:00 העשמ