Make your own free website on Tripod.com

םידליה ץורע ריע
הווקת חתפ
26/8/99

,םידליה ץורעב תדלוה םוי
...םינש 10 תדלוה םוי

ירסומ לט ,םיעלקה ירוחאמ
םינבל תוצע המכ תתל הסינ
,השדחה םידומילה תנש תארקל
תונבל תוצע המכ הנתנ תרפא זא

רישל תירביעה הסריגה
ןיטרמ יקיר לש
"living la vida loca"
עפומה ךותמ
"10 םיגגוח"

"רמא דדוע" רישב