Make your own free website on Tripod.com

םידליה ץורע ריע
ןורקע תיירק
16/8/99

הנושארה םעפה התיה תאז
ריע תא התחנה תרפאש הנשה
התופתתשה דבלמ ,םידליה ץורע
תאצמנ איה ןאכ .יזכרמה עפומב
תוקד המכ ,םיעלקה ירוחאמ
דחיב יזכרמה רודישה ינפל
,קרוס רחשו ןוריחא תאיל םע
ץורע ריע תאז וליבשבש
הנושארה םידליה

,םידליה ץורעב תדלוה םוי
...םינש 10 תדלוה םוי

המבה לע תאילו תרפא

השנמ דדוע םע