Make your own free website on Tripod.com

םידליה ץורע ריע
דודשא
23/8/99


,םידליה ץורעב תדלוה םוי
...םינש רשע תדלוה םוי

"תפצק" רישב
עפומה ךותמ
"10 םיגגוח"

תרפא תא ןייאר דדוע
איהש ינפל תוינש המכ שממ
המבל תולעל הכירצ התיה

"הפע ינא" רישב תרפא
הלש עפומה ךותמ
"תומולחה לש תרפא"