Make your own free website on Tripod.com

תויאופי תודגאו םיעלס לע
תרפא לש םוקמה

םידליה ץורע ןותיע
1999 טסוגוא

תרמוא ,"ביבא לת ךותב המוסק העוב איה הקיתעה ופי יליבשב"
תפוקתמ ןאכ רתונ וליאכש ןטק םוקמ והז" .תומלוח םייניעב תרפא
ותוא לתשו הפוריאמ ןאכל ותוא איבה והשימש וא ,םייניבה ימי
ןבאה יתב תא תבהוא תרפא ."ופי לש םיה ףוח לעמ העבג לע
,תוספסוחמ םינבאב תופצורמה תונטקה תואטמסה תא ,םירירקה
תומוקמו םיגד ,תוצא חיר היפנכב תאשונה הרירקה םיה חור תא
.םיטוזקאו םיקוחר
הזיא .לשמל ,םיגד לזמ :םימוסק םיעמשנ תובוחרה תומש וליפא"
,ופיל העיגמ ינאשכ ,הלילב" .הכישממ איה ,"בוחרל הפי םש
היתורואב ןנובתהלו תלייטה לעש םיפצמה דחאב דומעל תבהוא ינא
דואמ קיתעה ופי למנ םג .עגשמ הארמ הז .תיקנעה ביבא לת לש
םיגיידה תוניפס תא תוארל ,חזמה לע תכלל תבהוא ינא .יילע בוהא
הדובעב וא תותשר ןוקיתב םיקוסע דימתש םיגיידה תאו ,תודנדנתמה
תבשוח ינאו ,רוא ןהב קלודש תוטכאי האור ינא םימעפל .תרחא
תועסמהמ עגרל חונל וטילחהש ,הלאה םישנאה םה ימ ימצעל
."ופי למנב ,ונלצא הרצק הינחל ורצעו ,םלועל ביבסמ םהלש
םידקש ץימ ,רתעז םע םיירט ךלגייב שי ,תרפא לש הקיתעה ופיב
םינכודב ,שבדכ ןמעטש תויברע תוגועו הקותמ הדנומיל וא ןבל
,קיתעה ןועשה לדגמ בצינ ןועשה רכיכב .ריעה תא םיפיקמה
לכב םימייקתמ הכותבש ,לאונמע תייסנכ היונב העבגה הצק לעו
.םיקיתע הניגנ ילכ םע תיסאלק הקיסומ לש םיטרצנוק תבש םוי
,ביבא לתמ אצוי אל התא ,םצעב .ופיב יתבהאתה ןושארה עגרהמ"
ךכ לכ ,רחא ךכ לכ םוקמב אצמנ התא לבא ,ביבא לתל תכייש ופי יכ
לא התיכה לכ םע יתלייט ,רפסה תיבב יתייהשכ .דחוימ ךכ לכ ,הנוש
,םיחולמ םימ לש חיר היה .םיהו ץרפמה לעמ שממ ,הקיתעה ופי
אל...הזכ לוחכ קרקרי עבצ ול היהש קוחרה םיב הפקתשה שמשהו
ונעגה םיוסמ בלשב .הפי ארונ אוה לבא ,וב תוחשל ךל אבש והשמ
ןועשה רכיכ ךרד םיעיגמ תאזה תלייטה לא .הטמלש תלייטה לא
ירחאו ,םיה לומ ונתוא הדימעה הרומה .בורק שממ הז .הרטשמהו
ונל התארה איה ,םימה לא וטיבהו הנבלה המוחה לע ונעשנ םלוכש
,הדמורדנא עלס והז יכ ונל הרפיסו ,תבהבהמ הרונמ וילע שיש ,טלוב עלס
תבשוח ינא .תינוויה היגולותימהמ תפשוכמ הכיסנ לש המש לע יורק אוהו
,םיהמ רקדזמה טושפ עלס ירוחאמ וליפאש ,ופי לש דוחייהמ קלח הזש
."המוסק הדגא תרתתסמ