!!עיגה הז ףוס ףוס
!!!ןטייר תרפא יצירעמל יטרפה טא'צה רדח

!ןאכ אוה וישכע...הנהו הזה רבדל םתיכיח המכ תעדוי ינא
ולכות וב הז רתאל ידעלב טא'צ רדח םכילא עיגמ רונתהמ רשי
תושעל םכילעש המ לכ .ןטייר תרפא לש םיצירעמ םע טטו'צל
אמסיסו םש סינכהל ,רבסהל תחתמ אצמנש קנילה לע ץוחלל אוה
םתא זאו טא'צה לש ןולחה םכל חתפי ןכמ רחאל !!!םינפב םתא - והזו
רתוי דבוע טא'צהש ןייצל בושח ."רבחתה" היצפואב רוחבל םיכירצ
!!!תירבעה םע היעב שי פייקסטנבש ןוויכמ ררולפקסאב בוט
!!!הנהמ טוטי'צ.....והז זא

chat!!!
Make your own free website on Tripod.com