Make your own free website on Tripod.com

.ןטייר תרפא רשאמ תרחא אל איה הנומתב םיאור םתאש היפהפיה השיאה
.15/5/1972-ב הדלונ ןטייר הנוי תרפא
.םידליה ץורע - 6 ץורעב עגרכ תדבועה תילארשי תינקחש איה תרפא
לגיטספה לשמל ,םיפסונ םיטקייורפל הנמז תא השידקמ ןיידע איה ןמז ותואב
העיפוה איה '95 הכונחב !!המצעב הבתכ איה ותואש ריש העציב איה וב
רהוז-רב לעי םג הבכיכ הב "העתפה תביסמ" הגצהב השנמ דדוע דצל
עבש ראב ןורטאיתב העיפוה תרפא ןכ ומכ .הרצק הפוקתל
החנמ-סקא דצל הקימ תא המליג איה םש ,"תודשב ךלה אוה" הגצהב
הפיחב תוגצהה לביטספב העיפוה םג איה .רוצ ןורש ,םידליה ץורעב
תגצהב,"םיימשב עגונ יטרא" הגצהב הלוש דיקפתב
"תומולחה לש תרפא" תארקנש (םיפסונ םינדקר 4 תללוכה) דיחי
."הנטקה םיה תב" השדח הגצה לע תדבוע איה עגרכו
הבהא יניינעב תינכות ,"חופת" תא התחנה איה ךכל ףסונב
."חופתה דוס" תינכותה לש אשונה ריש תא הרשו
!!!הזה םיסקמה ךויחה לע ולכתסת ,םיצירעמ הברה ךכ לכ הל שיש אלפ אל
.תרפא לש תונומת 300-מ רתוי ללוכ רתאה
,םורתל הצור אוהש םלוצמ וא בותכ רמוח שי והשימל םא
:תבותכב רשק יתיא ורצ השקבב

30/5/99 -ב ןטייר תרפא ידי לע רשוא רתאה ,לצ לעיל תורומש תויוכזה לכ ©