Make your own free website on Tripod.com

תינוכמ תרירג


המ הריבסמ תרפא
םעפה תושעל הכירצ איה

,המישמה ינפל
האבה תינכותה תא השיגמ

תא תררוג תרפא
םידלי תצובקו תינוכמה
הרוחאמ התוא הל תפחוד