Make your own free website on Tripod.com

םיסופספ


דובעל הבדנתה תרפא
ירסומ לט לע םג

עקתנ ירסומ לט
ריהמה קלחל עיגהשכ
רישה לש

םיטילקמ

הטלקהה ןמזב תרפא

סנכנ ןוליש לאגי