Make your own free website on Tripod.com

םיסופספ


ןפלואל העיגה קר תרפא
הנממ ושקיב רשיו תוטלקהה
התייה הנד יכ רישל ליחתתש
אל תרפאל ."תכלל" הכירצ
ךלוה המ גשומ היה
,הזה רישה הז המ ,םש
ךיא וא סנכיהל יתמ
!הרש אל טושפ איה זא ,רישל

הזה ץחלב דובעל הליגר אל תרפא

דעצ תכלל תרפאמ שקיב ןטפק
הלש לוקהש הנעטב הרוחא
ידמ קזח

רישהש תרפאל ריבסמ ןטפק
לבא חמש תויהל ךירצ
הל רוסא רמולכ ,ךייוחמ אל
.הטלקהה ןמזב ךייחל
תא תוארל ןתינ הרוחאמ
לטו תירש ,ןטפק ,תרפא
היהש המ לע םיקחוצ

טילקהל םיליחתמ

רתוי הזש הל רמא ןטפק וישכע
:הרמא תרפא זא בוצע ידמ
"?!המל בושחנ ואוב ,ןיינעמ"


ךירצ רישהש ריבסמ ןטפק
בוטרוק םע חמש תויהל
בצע לש

םש ךלוהש הממ קושב תרפא

ןבצעתהל הליחתמ תרפא
.תכלוה איהש הטילחמ זאו
אובחמהמ אצוי ןוליש לאגי
ותוא סופתל הסנמ איהו

וב רדחל תסנכנ תרפא
ורבע רבכש םיבכוכה ובשי
עגרכ הרבע איהש המ תא