Make your own free website on Tripod.com

םיסופספ


תינכותה ינפל עגר ןטייר תרפא
ראש םע דחי רשוכה רדחב
לגיטספה יבכוכ

ןפלואה תוגרדמב תדרוי תרפא
ירסומ לטו דדח תירש םע דחי

המ הריבסמ ,ןטפק םע
םש הרק קוידב

ירסומ לטו דדח תירש םע

קליח ןוליש לאגי
תונברוקה ראשו תרפאל
תינכותה לספ תא

ןוטרס לע ריבסמ לאגי
וניכה םהש םידליה יסופספ
יבכוכ לש רישה תניגנמל
לגיטספה