Make your own free website on Tripod.com

חרופה רודכה תובקעב
תטוונה התייה תרפא ,ןאוה תווצ ויה סומעו תרפא
אלא ,תמאב זז אל ןאוה
המידקמ םישנא ודמע
הייעבה .ותוא וזיזהש
ףע לכה םינפבמש התייה