Make your own free website on Tripod.com

חרופה רודכה תובקעב


ימוליצ לש םיעלקה ירוחאמ
לש החיתפה פילק
1996 חרופ רודכ


ירחא ,ןושארה רקובה
3 קר ןושיל םהל ונתנש
הלילב תועש

תרפא תא םירפאמ

רקובה לע ןושארה הפקה