Make your own free website on Tripod.com

3 קרפ - ימורדה ףוחה
21/7/2000


:קרפה ריצקת
הריעצ ןיב הבהא רופיס
(ןו'ג) רז דבועל (ילרוא) תיתליא
תוימואתפב עטקנ ריעב ררוגתמה
.ףקיה בחר שוריג עצבמ תובקעב
רשא ,איג תא קבאמל תמתור יליג
הסנמ הרטשמב וירשק תרזעב
הריזגה עור תא לטבל

הבושת תולבקמ ילרואו יליג
בוכיעה וצל רשקב תיבויח
ןו'ג לש

חזמה לע איגו יליג ושגפנ ברעב
(.....ווווווא)


ילרואו יליג ורהימ תרחמל םוי
לבא ,ןו'ג תא ררחשל רהוסה תיבל
סובוטואה לע רבכ ותוא ולעהש רבתסמ
עוסנל ורהימ ןה .תליאל ץוחמ אצויה
עונפואה לע לובגל ןמזב עיגהלו וירחא
םשל עיגה אוה םג איג .יליג לש
לצינ ןו'ג םתשולש תרזעבו
בוט לכה בוט ףוס...בושו

ותרידל יליג העיגה רתוי רחואמ
דמליש ונממ השקיבו איג לש
תוריל התוא
(!!!םיסקמ ףוס הזיא)