Make your own free website on Tripod.com

2 קרפ - ימורדה ףוחה
14/7/2000


.דבל לולצל תבהוא (תרפא) יליג
,הילע ףרטצהל טילחמ (רמ ונאילו'ג) איגשכ
וילע תנבצעתמ איה

לע רפוסמ 2 קרפב
יאשחב ריבעהש ,ןובשח האור
ויחוורמ םיזוחא ולש קנבה ןובשחל
אוה ןכלו ןאו'גר רנוילמה לש םייקוח אלה
תנמ לע תאזו ,םיה ךרד ץראהמ חרבומ
ונובשחמ םיפסכה רורחיש לע םותחיש
ךבתסמ הפיטחה רופיס .יוסחה
הרויו הטילש דבאמ םיפטוחה דחאשכ
השק עצפנ רפיקס .הניפסה חלמ ,רפיקסב
תא םג ףוטחל םיטילחמ םה ןכלו
ותוא אפרתש ידכ ,יליג

הרוק חירסמ והשמש "חירה"ש ,איג
יליג לש היתופורת תא אצמש ירחא
ןוויכל אצי ,םיה ףוח לע תורוזפ
.(הפוטחה הניפסה) "טאוב-ןאס"ה
התרזעב ,הלק החסה תלועפ רחאל
תרזעב םיפטוחה דחא תא הכה איג ,יליג לש
ותוא ואיבחה םה .שאה יוביכ ףטמ
יליגל ןתנ איג .הניפסה יאתמ דחאב
המצע לע ןגהל לכותש תנמ לע חדקא
ינשה ףטוחה תא שפחל אצוי אוהש ןמזב


האצמנ הניפסה - בוט לכה בוט ףוס
.ורצענ םיפטוחהו
.התרזעל ץלחנו ברעתה איגש החמש יליג םעפה

העיגה ,הזה ךוראה םויה רחאל ,ברעב
ול הרזע איה .איג לש ותרידל יליג
ךא ,ובגבש הטירשה לע םרק חורמל
בייח דימת הז) ןופלטה לוצלצ עמשנ עתפל
(!?!?!יטנמור עטק ףוס ףוס שישכ תורקל
,הרידהמ האצי יליג .השיא התיה תאז...ןבומכו
הדעצ איה .ןופלטב רביד איג דועב
הרוחא השאר תא הבבוס ,םיה ןוויכל
הכישמהו ,ןולחה ךרד הב הפוצ איג דועב
קרפה רמגנ זאו....ףוחה לע תכלל בוש