Make your own free website on Tripod.com



גוגחת תרפא ךכל ףסונב !הנש ןב רבכ ןטייר תרפא לש ימשרה רתאה
רתאל רשקב והשמ הל לחאל םיצור .15/5 -ב 28-ה התדלוה םוי תא
!הכרבה םע ליימ-יא יל וחלשת - היעב ןיא ?תדלוה םויל וא
םתא המל....המידק זא .תרפאל ורבעויו רתאב ומסרופי םכלש תוכרבה
הל היהיש גאדנו תוכרבב סומע דומע רוציל הסננ ואוב ?!?םיכחמ
tsell@netvision.net.il !חמש תדלוה םוי