Make your own free website on Tripod.com

חרופ רודכ
18/8/99

וברעתה גילגלגיבאו תרפא
ךותל סנכיהל חילצת אל איהש
השבלתה תרפא ךכ םשלו...חתות
תורחתב חצינ ימו .םאתהב
!!!תרפא ?םילאוש םתא
תוארל םילוכי םתא הנומתב
גילגלגיבא םע ןופלטב תרבדמ התוא
(ילאירא ליגיבא איה אלה)

םע הברעתה איה םעפה
לע תוימויה תודדומתמה יתש
ץופקל לכות איהש לוגע קיטסמ
הלענ איהש וליפא לבח לע
הדיספה איה לבא ,םיריפנס

האצי איה ךכ דחא
יפולאב שוגפל ידכ הצוחה
םע הרבידו דרובטייקסה
,רתויב ריעצה הצובקה רבח
יצחו 7 ןב

םע התיה האבה תוברעתהה
המכ ינפל החראתהש הדליה
םידליה ץורע ןפלואב םינש
תוגיגח תרגסמב רקבל האבו
הבשח איה .ץורעל םינש 10-ה
תושעל ץמוא היהי אל תרפאלש
םדוקה ץיקה ירחא לבא....גנילפנס
דוע הז גנילפנס...תומישמה לכ םע
!!!תרפא ליבשב םולכ
תא החקל םג איה הטמל ךרדב
תונכשה תחא לש לבזה
:-)

הברעתה תרפא ,ףוסבלו
רובשל לכות איהש
המיחלב תוחול 4
החצינ תרפא .תיתונמוא
תוחולה לבא....תוברעתהב
!!!רקלקמ ויה