Make your own free website on Tripod.com

חרופ רודכ
11/7/99רודישה תא וחנה לטו תרפא
'99 חרופ רודכ לש ןושארה
תמשגהב חרופה רודכה זכרתמ הנשה
דיל םיאצמנ לטו תרפא הנומתב .תומולח
לארשי ידלי וחלשש םיבתכמה תמירע
תא םישגי םידליה ץורעש השקבב
ועדי אל לטו תרפא .םמולח
רודישה ,םיבתכמה לכ םע תושעל המ
םוש םהל התייה אלו ליחתה רבכ
....זא לבא ,תומולח םישגהל ךרד

,"...ש יאוולה" תאישנ ,אל המל העיפוה
הרזועו ,תומולח תמשגהל לעפמה
דחאתהל וטילחהש ,עדוי ינא ,ןמאנה
לכ תא םהל בנגש םידליה ץורע םע
לעפמל ןפלואה תא וכפה םה .תומולחה
ויה תרפאו לטו םיסקמ תומולחל
לוכי ףוס ףוס רודישהש םירשואמ
ךירצש ומכ ךישמהל

רישב לטו תרפא
ירודיש תא הווליש ,"תולעמ"
םידליה ץורעב ץיקה


ואצי לטו תרפא רתוי רחואמ
ץיקה קחשמ ליבשב ןפלואל ץוחמ
תצובק הרחתמ וב "ףתושמ תיב"
תצובק דגנ דחא ןיינבמ םינכש
רחא ןיינבמ םינכש

םינש 10-ה תוגיגח ללגב
איבהל וטילחה םה םידליה ץורעל
ופתתשהש םידלי םוי לכ
ולדגו םהלש םירודישב
תצובק ויה םויה יחרוא .םתיא דחיב
רידשתב םינש 5 ינפל ועיפוהש םידליה
."וב לודגל בוט םוקמ - םידליה ץורע"
םיקלחמ לטו תרפא הנומתב
תוילדמ םידליל

םידלי ינש לש היה םויה לש םולחה
בלשה ינפל .חרופ רודכב ףועל וצרש
יאני לכימ ,הכזי ימ עירכיש ןורחאה
רצרצק רוקיבל וצפק רפט ירודו

ורש לטו תרפא
םויסה תויבותכ תצרה ךלהמב