Make your own free website on Tripod.com

!בלבלב ומיש

התיה ,"בלבלב" ,ןטייר תרפא לש השדחה תינכותה
תרפא .ןותיעה תכרעמל תרפא תא ןימזהל ץורית קר
תפתתשמש טוארקדליש לעי תא התיא האיבה
...ןגלב הז המ היה .6 תובתכ יתש ונאבה ונחנאו ,תינכותב

(2000 ראורבפ ,29 'סמ ןויליג ,םידליה ץורע ןותיע)

לאפר ןב תאילו ןודלפ יריש 6 תובתכו ינורש רינש :תאמ

ומכ ,תובוהא תוינכות התיא הריזחה םידליה ץורע לש השדחה הנועה
איה ןהמ תחא .תושדח תוינכות םג ודלונ ףסונבו ,"סוטשש"ו "טנגמה"
.(רמועו ינוי ,לעי ,רמת) םידלי העבראו ןטייר תרפא תייחנהב ,"בלבלב"
.הבהאב תקסוע "בלבלב" םג ,תמדוקה הנועהמ "חופתה" תינכותה ומכ
,םינוכרעמ לולכתו ,הבהאל רושקה רחא אשונב קוסעת תינכות לכ
השק היה ,תמאה .אשונה לע רפסיש םסרופמ םדא םע החישו ,תונויאר
ןיב...הקוסע ךכ לכ טושפ איה .ןותיעה תכרעמל ןטייר תרפא תא איבהל
םיה תב" לש תונורחא תוגצהו "טנגמ"ל םימוליצ ,"בלבלב"ל םימוליצ
תא איבהל השקיב תרפא .דחא םירהצ רחא םאתל ונחלצה ,"הנטקה
ונדיצמ ונחנא ."בלבלב"ב תפתתשמש ,13-ה תב ,טוארקדליש לעי
תרפא הסנכנ ,ונעבקש העשב קוידב .6 תובתכ יתש ןויארל ונאבה
תוארל העתפוהש ,לעי .םייפקשמ היניעלשכ ,גנינרטב השובל ,תכרעמל
הטילחה ,(ןיינעתמש ימל ,עבר רפסמ) םייפקשמב תרפא תא
תא רוצעל ידכ ."תוקילדמ" הלוחכה תרגסמה םע םייפקשמהש
...הדובעל דימ ונשגינ ונחנא ,תטפטפה
?"בלבלב"ו "חופתה" תוינכותה ןיב לדבהה המ
,הכורא רתוי 'בלבלב'ש םה םילדבהה .הבהאב תוקסוע ןהיתש" :תרפא
,רתוי ריהמ בצקה ,יתיא דחי םישיגמש םיעובק םידלי העברא םנשי
תובלל םע תיטנמור רתוי התיה 'חופתה' .הרישעו הלילק רתוי תינכותה
תחקול תוחפ ,תילוק ,תנגלובמ רתוי 'בלבלב' .תינועבצ תוחפו תורנו
."בלב ןגלב - םצעב הלש םשה ומכ .הקיחצמ רתוי ,תוניצרב המצע תא
?הבהא אקווד המל
תצק תנוכתמב ךישמהל וניצר לבא ,'חופתה' תובקעב ונכלה" :תרפא
רבדמ דימתש אשונ הז יכ ,הזב קסעתהל םינהנ דואמ ונחנא .הנוש
."תורורב תובושת ןיא יכ ,לואשלו דיגהל המ ןומה שי .םלוכל
?תינכותב םידליה דיקפת המ
םידליש וניצר ,הקפהה תווצ םע דחי תינכותה תא יתינבשכ" :תרפא
,םהלש תינכות תאז .םייניעה הבוגב ורבדיו ,יתיא דחיב התוא ושיגי
םידליה תא אוצמל ידכ .םכרד רובעל םיכירצ םיאשונה לכ ןכלו
םינובנ ,םירשכומ ויהיש םידלי ונשפיח .םינשידוא תואמ ונישע םימיאתמה
,םהיניב םיחחושמ ,םינוכרעמב םיעיפומ םה תינכותב .קחשל ועדישו
.םידלימ םילבקמ םהש םיבתכמל םינועו ,םינוש םיאשונ רוקחל םיאצוי
."תולאש תלאושו םתוא תנווכמ קר ינא
םכתא רבדת הרומהש תויהל לוכי .תדחוימ דואמ תינכות וז" :לעי
םידלי העברא היהנ ונלש תינכותב לבא ,הלאה םיאשונה לע התיכב
ליימ יאב םיבתכמ ,םינוכרעמ ויהי .םירקוחו חטשל םיאצויש ,החנמו
."הבהא לע ורפסיש םימסרופמו
םש ינא .אוהה ליגהמ תרכוז ינא המ רפסא אל ינאש איה הנווכה" :תרפא
ךכ לכ לכהו ,הזה ליגל ונלש רשקה םצעב םה םידליה .תווצק רבחל ידכ
."לבלובמ ארונ לכה םהלש ליגב יכ ,ןגלב שממ ,בלבלב הז יתעדל .יתימא
?ןהב תלקתנ תאש תויעבל ,הזה ליגב תויעבב לדבה שי
ןתוא ,םירבד םתוא קוידב שי ליג לכב .הנתשמ אל הז" :תרפא
ןמזה םעו ,הנתשמ ילוא טבמה .התא המכ ןב הנשמ אלו ,תויעב
לע םתוא יתלאש תינכותבש תודוהל תבייח ינא .ןויסינ רתוי שי
."יל תועגונש תויעב ינימ לכ
?"בלבלב"ל תעגה ךיא ,לעי
.םינשידוא ינש ויה .ןותיעב העדומ תובקעב םינשידואל יתעגה" :לעי
בותכלו ,אשונ והשזיאב עטק ןיכהל ונתיאמ ושקיב ןושארה ןשידואב
ינא ובש ,םידיקפת קחשמ ונישע ךכ רחא .הבהא לע תולאש רשע
,םידלי השיש ונייה ינשה ןשידואב .יתוא ןייאר אוהו רחא דלי יתנייאר
."םייפוסה העבראה ורחבנ םהמו ,תונב שולשו םינב השולש
?םינשידואב תשגרתה
בלשב .לק רתוי הברה היה ךכ רחא .תצק יתשגרתה ןשידואב" :לעי
תא הדירוה דימ תרפא .הפצרה לע םלוכ ונבשי ,ןשידואה לש ינשה
םעפה התיה וזו ,ונקחצ דימ .תיחרזמ הבישי הבשייתהו םיילענה
.ונלש םיישיא דואמ םירבד לע ונרפיסו ונשגפנ שממש הנושארה
ונלוכ ונייה ,תאשנתמו דצב תבשוי התיה תרפא םאש החוטב ינא
תרפאו םידליה תעברא ןיב שיש בושח .חונב תוחפ םישיגרמ
הרבח ינא .םישבוגמ דואמ ונלוכו םיבוט םירבח שממ ונחנא .הימיכ
םירבדמ ונלוכ .הינשה לצא תחא תונשי ונחנאו רמת לש הבוט ארונ
."ןטייר תרפא איהש תורמל ,ינפל םיימעפ בושחל ילב תרפא םע
םימוליצה ינפל .סנטסידה תא הרבשש הנושארה התיה לעי" :תרפא
ינאו ,והשמ הרמא לעי .ינממ ושייבתה תצק םידליהו ,ונלוכ ונבשי
ןכ ינא ,יתרפא' התנע דימ איהו ,'תקדוצ אל תא ,ילעי' :הל יתרמא
"...וקתשי אלו יל ונעי רבכ םה ,והזש יתנבה זא .'תקדוצ
?היזיוולטב העיפומ תאש הנושארה םעפה וז
תויבוק לפוו ,יטגפסל תומוסרפ שולשב רבכ יתעפוה .אל" :לעי
,'הקיזומה ילילצ' רמזחמל יתלבקתה םינש המכ ינפל .ספי'צופתו
הזמ ץוח .ףוסב וב יתפתתשה אל קוחר הרג ינאש ללגב לבא
ינאו ,םיריעצ תונורשכ תורחתב יתפתתשה ,ןומה הרש ינא
."רפסה תיבב המרד תנדסב תפתתשמ
?תינכותה רודיש רחאל ילבקתש תובוגתהמ תששוח תא
יניעבש יל בושח יכה .תובוט ויהי תובוגתהש הווקמ ינא" :לעי
םג שפחי ,ער והשמ שפחל הצורש ימ .רדסב הארא ינא ימצע
םע המלש ינא .דיגהל ער והשמ אצמי דימתו ,המדאל תחתמ
ףאב טטחל הנכומ יתייה אל ,לשמל .יתישעש המ םעו ימצע
."םימוליצה דחאב
?תושעל תמכסה אלש םירבד דוע ויה
ינא הז תא .םיישיא םירבד רפסא אל ינא .םימודא םיווק יל שי" :לעי
הרומא יתייה םהמ דחאבו ,םינוכרעמ שי תינכותב .ימצעל תרמוש
ףוסב לבא ,םיכסא אל ינאש יתבשח הלחתהב .האיפ םע אבא קחשל
,בוט הז תא השעא ינא ,תומד תקחשמ ינא םא .הז לע תכלל יתטלחה
."תינוציח הניחבמ בוט יתאצי םאו ,תיארנ ינא ךיא ןמזה לכ גאדא אלו
.תועגושמו תורזומ תויומד קחשל תבהוא דואמ אקווד ינא" :תרפא
גוס הזו רתוי ךמצעמ תאצל רשפא ,ךממ הקוחר רתוי תומדהש לככ
רתויש המכ תושעל תעדל ךירצ ןקחש .התא אל הז יכ ,שפוח לש
תבהוא יכה ינאש םירבדה דחא ,ללכב .ולש הדובעה ירה וז ,תויומד
םלוכש הבוט הנוכת וזו ,ףיכ הזו ררחשמ הז .ימצע לע קוחצל הז
."םיכירצ
?ילדגתשכ םג תינקחש תויהל הצור תא ,לעי
.הזמ תדחפמ ינא .תינקחש תויהל תכלוה ינאש תבשוח אל ינא" :לעי
הז תא םישגהל הסנמ ינא .הזמ תינהנו קחשל תבהוא דואמ ינא עגרכ
."היהי היהיש המ לבא ,רתויש המכ וישכע
."עובקל אלו שארמ תעדל אל .הנוכנה ךרדה וז" :תרפא