Make your own free website on Tripod.com

אלפומה ומלוע
יתדגא סוטסוגוא לש

תמדרנה הייפיפיה

םא ,הכלמה תא המליג תרפא
המלוגש תמדרנה הייפיפיה
יאני לכימ ידי לע

בגש יתיא :םיפסונ םיפתתשמ
,הערה הפשכמה/הבוטה היפה דיקפתב
ףשר דורמנ ,ךלמה דיקפתב רפט ירוד
ךיסנה דיקפתב
דיקפתב שורה-ןב זראו
יתדגא סוטסוגוא

רצק רוקיב רחאל
ולביק ,הבוטה היפה לש
תא הכלמהו ךלמה
תקונית - םתלאשמ

...תכל קיחרה אל רשואה לבא
לע העומשה דואמ רהמ
הכלממה יבחרב הצפוה הביסמה
איה יכ התליג הערה הפשכמהו
אטאטמה לע הצפיק איה .הנמזוה אל
תא הפשיכו םשל העיגהו הלש
הניש תונש האמל המימתה תקוניתה
(התדלוה םויב אטאטמב עגית איהש עגרב)

הכיסנה הל הלדג הנהו
התוא ךרבל האב הפשכמהו
אטאטמו...התדלוה םוי דובכל
לכ םהל ומדרנ ךכו .הדיב
...ש דע הכלממה יחרזא

ריעהו ךיסנה עיגה
הקישנב התוא
תויראש תא תוארל ןיידע ןתינ)
הלש יחלה לע וראשנש הגועה
(הגועה לע המדרנ איה יכ

ונתחתה הכיסנהו ךיסנה
תא ןימזהל וחכש אל םעפהו
הערה הפשכמה
...רשועו רשואב ויח םה ךכו