Make your own free website on Tripod.com


(4/8/94) אבה רבדה איה ןטייר תרפא

(31/10/95 ,ונלוכ) !החושק אמא היהא ינא

(30/11/95 ,סולפ יאנפ) תועבצאה ןיב

(1995 ,רעונל בירעמ) הפי ינאש תבשוח אל

(1 שאר) קת קית הל ךלה לכה

(הנושאר הבהא)רעונל בירעמ

(5/12/96 ,סולפ יאנפ) םיניינעה זכרמל קת קיתב

(20/2/97 ,םידליל בירעמ) ךסמה לע ומכ םייחב הדומח

םידליה ץורע לש שפוחה תרבוח
(1997 ץיק)


(1997 ,רעונל בירעמ) הפקל םיצפוק

(רעונל בירעמ) ןטייר תרפא יפ לע םלועה

(29/8/97) תוליל 7

(29/3/98) ךלש

רדסה ליל לע תרפסמ ןטייר תרפא

(17/3/99 ,ןונגס) תושגרה לש תרפא

(22/4/99 ,םידליל בירעמ) תומולחה לש תרפא

(15/7/99 ,רעונל בירעמ) קירה אסכה

('99 טסוגוא ,םידליה ץורע ןותיע) תרפא לש םוקמה

(99/2000 ,םידליה ץורע ןמוי) תרפא לש אמא םע ןויאר

(99/2000 ,םידליה ץורע ןמוי) אבה ףלאל תחקול יתייהש םירבדה 10

(11/8/99 ,ןונגיס) םירוענ תומולח

(30/8/99 ,זויפ) יתישע המו יתייה הפיא

(2/12/99 ,סולפ יאנפ) םילגה תכיסנ

(13/12/99 ,השיאל) הניפל רבעמ יל הכחמ הבהאהש תעדוי ינא

(2000 ראוני ,סולפ יאנפ רתא) ןטייר תרפא םע תובושתו תולאש

(2000 ראורבפ ,םידליה ץורע ןותיע) !בלבלב ומיש